Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van CORALINE STEINGUELDOIR, gevestigd te (4645 CA) Putte aan de Begoniastraat 37, met BTW nummer NL003333276B70 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76807789.

CORALINE STEINGUELDOIR zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid als: ‘CORALINE’. Haar wederpartij zal worden aangeduid met ‘Gebruiker’.


Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van CORALINE dan wel het Platform afkomstige diensten, aan haar gegeven opdrachten en door haar gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, evenals op de uitvoering daarvan. 
2. CORALINE voert haar werkzaamheden enkel uit onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3. CORALINE wijst de toepasselijkheid van door Gebruiker gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand, met uitzondering van de situaties waarin partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
4. In het geval CORALINE en Gebruiker bepaalde schriftelijke afspraken maken, welke afwijken van hetgeen is opgenomen in onderhavige algemene voorwaarden van CORALINE, dan prevaleert ten allen tijde de schriftelijke afwijkende afspraak tussen partijen boven de algemene voorwaarden. 

Artikel 2. Definities
1. CORALINE: de onderneming die als doel heeft ondernemers met elkaar in contact te kunnen brengen oftewel met elkaar te ‘verbinden’ via de op haar Platform aangeboden diensten.
2. Het Platform: de door CORALINE gerealiseerde website www.coralinesteingueldoir.com waarop ondernemers met elkaar in contact kunnen komen via de hierop aangeboden diensten.
3. De Gebruiker: de ondernemer die het Platform bezoekt en gebruikt maakt van de op het Platform aangeboden diensten.

Artikel 3. Registratie, lidgelden en gebruik van het Platform
1. Registratie voor het Platform gebeurt onder de vorm van een aanvraag tot lidmaatschap en vindt plaats door het invullen van het op het Platform beschikbaar gestelde registratieformulier.
2. Gebruiker krijgt de gelegenheid om kennis te nemen van deze algemene voorwaarden en de privacy verklaring van CORALINE en zal Gebruiker zowel de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden als de privacyverklaring dienen te aanvaarden. 
3. Gebruiker ontvangt na registratie een factuur voor het overmaken van de lidgelden en kan pas effectief gebruik maken van de voordelen van het Platform en de daarbij behorende diensten nadat de betaling voor registratie is voldaan en dit per direct, door middel van overschrijving.
4. Na registratie en betaling van de factuur voor de lidgelden kan Gebruiker gebruik maken van de diensten die het Platform biedt. 
5. De mogelijkheid tot registratie is volledig vrijblijvend, tenzij CORALINE Gebruiker een aparte overeenkomst heeft aangeboden waarin een specifieke termijn voor aanvaarding is gesteld. 
6. De in lid 3 van dit artikel benoemde overeenkomst tussen CORALINE en Gebruiker komt enkel tot stand op het moment dat CORALINE dit schriftelijk aan Gebruiker bevestigt. 
7. Alle door CORALINE op haar Platform verstrekte prijzen, kostenopgaven en overige gegevens, zijn voor CORALINE slechts dan bindend indien START2BIZZ dit uitdrukkelijk schriftelijk aan Gebruiker heeft bevestigd. In alle andere gevallen kan Gebruiker aan de inhoud van dergelijke op het Platform weergegeven gegevens geen enkel recht ontlenen.

Artikel 4. Verificatie
CORALINE verifieert de juistheid van de informatie die Gebruiker bij registratie en de aanmaak van het Gebruikersprofiel op het Platform opgeeft. Dit ten einde iedere vorm van misbruik of fraude op het Platform tegen te kunnen gaan.

Artikel 5. Prijs
1. Alle door CORALINE gehanteerde en op het Platform genoemde prijzen zijn in Euro’s (€).
2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW. 
3. In geval van prijsverhoging, is CORALINE gerechtigd de eerder overeengekomen of op het Platform weergegeven prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ook indien deze verhoging plaatsvindt als gevolg van al bij de registratie of totstandkoming van de overeenkomst voorziene omstandigheden. Een dergelijke prijsverhoging geeft Gebruiker niet het recht enige overeenkomst met CORALINE te ontbinden. 

Artikel 6. Betaling
1. Betaling door Gebruiker aan CORALINE bij registratie dient te geschieden door middel van een directe overschrijving via online bankieren of door middel van overschrijving.
2. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan CORALINE te worden voldaan.
3. Betalingen geschieden op het op de factuur aangegeven rekeningnummer van CORALINE en onder vermelding van het factuurkenmerk. 
4. CORALINE kan Gebruiker voor bepaalde diensten, producten en/of functies op het Platform aparte kosten in rekening brengen. Dergelijke kosten zal CORALINE altijd eerst schriftelijk met Gebruiker overeenkomen, alvorens tot facturatie over te gaan. Ook in dit geval geldt dat Gebruiker de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum dient te voldoen op het op de factuur aangegeven rekeningnummer van CORALINE en onder vermelding van het factuurkenmerk. 
5. Indien Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet bij registratie voor het Platform, wordt de registratie als niet afgerond c.q. onvolledig beschouwd en zal Gebruiker niet de mogelijkheden hebben die het Platform biedt aan een geregistreerde Gebruiker. Voldoet Gebruiker overige facturen niet tijdig, dan verkeert Gebruiker zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in verzuim en is CORALINE gerechtigd de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten over het openstaande bedrag te vorderen. Dit naast de overige kosten die CORALINE genoodzaakt zal zijn te maken ten einde Gebruiker alsnog tot betaling aan te zetten. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. CORALINE streeft naar een zo actueel en correct werkend Platform. Mocht ondanks deze inspanningen van CORALINE de diensten en/of functies op het Platform onvolledig en/of onjuist zijn weergegeven dan wel niet werkbaar, dan aanvaardt CORALINE daarvoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid.
2. De diensten en/of functies op het Platform worden aangeboden zonder enige vorm van garantie.
3. CORALINE aanvaardt enkel aansprakelijkheid voor een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot maximaal het bedrag waartoe CORALINE in dit specifieke geval is verzekerd.
4. CORALINE is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van START2BIZZ alsnog te herstellen, voor zover deze aan CORALINE toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. CORALINE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Gebruiker vrijwaart CORALINE voor aanspraken van derden. Bepaalde diensten en/of functies die via het Platform beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op het Platform kunnen naar websites van derden leiden. CORALINE is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid daarvan en CORALINE garandeert niet en zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor de websites van derden, of voor andere diensten, producten en/of functies die door derden worden aangeboden.
7. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor afspraken die Gebruiker met een derde partij maakt. Klachten, claims, zorgen of vragen over diensten en/of functies die derden aanbieden moeten rechtstreeks worden gericht aan deze derde partij. CORALINE is daar uitdrukkelijk geen partij in. 

Artikel 8. Opschorting, beëindiging en tussentijdse opzegging 
1. Gebruiker kan zijn registratie en het Gebruikersprofiel ten allen tijde opzeggen.
2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
3. Reeds betaalde lidgelden worden bij vroegtijdige opzegging van het lidmaatschap niet terug gevorderd aan Gebruiker.
4. CORALINE is bevoegd het gebruik van het Platform door Gebruiker per direct te beëindigen indien Gebruiker niet voldoet aan de op Gebruiker rustende betalingsverplichtingen of in het geval CORALINE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen dan wel in het geval CORALINE constateert dat Gebruiker het Platform niet gebruikt voor de doeleinden waartoe het Platform in het leven is geroepen. 
5. Indien CORALINE het gebruik van het Platform door Gebruiker per direct beëindigd, zijn de vorderingen van CORALINE op Gebruiker onmiddellijk opeisbaar. In het geval CORALINE de mogelijkheid tot het gebruik maken van het Platform door Gebruiker tijdelijk opschort, behoudt CORALINE haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6. Indien CORALINE tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan Gebruiker.
7. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Gebruiker, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Gebruiker niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken, staat het CORALINE vrij om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen dan wel de aangeboden offerte c.q. overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting aan haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van CORALINE op Gebruiker zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien Gebruiker een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daartoe reeds gereedgemaakte zaken, vermeerderd met eventuele daarbij komende kosten, integraal bij Gebruiker in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Overmacht
1. CORALINE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van Gebruiker indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CORALINE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CORALINE niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CORALINE of van derden daaronder begrepen. CORALINE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat CORALINE haar verbintenis had moeten nakomen.
3. In geval van overmacht is CORALINE gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van haar verplichtingen voor de duur van de overmacht situatie, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. CORALINE is bij een overmacht situatie in geen geval schadevergoeding aan Gebruiker verschuldigd.

Artikel 10. Intellectueel eigendomsrecht
1. CORALINE behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendom wet- en regelgeving.
2. Afhankelijk van de inhoud die door Gebruiker beschikbaar wordt gesteld, is CORALINE de enige houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform, de inhoud ervan, de onderliggende software en de databases die de werking ervan garanderen.
3. Het is Gebruiker niet toegestaan – zonder uitdrukkelijke toestemming van CORALINE – om teksten, foto’s of ander materiaal zoals weergegeven op het Platform te hergebruiken. 
4. Het Platform van CORALINE biedt Gebruiker de mogelijkheid om diensten, producten en/of functies te verkrijgen, uit te wisselen of te gebruiken. Het is Gebruiker niet toegestaan de inhoud van het Platform te kopiëren, te verspreiden of op een andere manier te gebruiken of misbruiken dan waarvoor het Platform is bedoeld. 

Artikel 11. Nietige/vernietigbare bepalingen
1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CORALINE en Gebruiker zullen in dat geval in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CORALINE partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien Gebruiker woonplaats heeft in het buitenland.
2. De rechtbank Zeeland West-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te regelen.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. De algemene voorwaarden van CORALINE zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Gebruiker.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 


Algemene Voorwaarden 
Versie april 2023